1با1برابر نیست

به نام انسانیت که زیباترین اصل In The Name Of Humanity

انسانیت از دست رفته

ازهمان روزی که دست عرب

گشت آلوده به خون ایرانی

انسان مرده است

گرچه آدم زنده است


از همان روزی که اعراب

 ایرانیان را به بردگی بردند

از همان روزی که طوق بردگی

بر دست و پایشان بستند

انسانیت، مرده است

گرچه آدم زنده است

قرن ها از مرگ انسان هم گذشت

ای دریغا! انسانیت هم برنگشت

 

سینه ی آدم  ز خوبی ها تهی ست!

صحبت از آزادگی، انسان، مروت، ابلهی ست
دوران حیوان و حیوانیت است

روزگار مرگ انسان و انسانیت است

گرچه آدم زنده است

 

من، که از مرگ یك انسان آزاده 

از نگاه ساکت یک انسان

از فغان یک انسان دربند 

از غم  مرگ یك انسان

اشک در چشمان و بغضم در گلوست

مرگ انسان را از کجا باور کنم؟

گرچه آدم زنده استصحبت از مرگ یك انسان نیست

وای! ایران را گورستان می کنند

 

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا !

آنچه این مردمان با جان انسان می کنند


صحبت از مرگ یك انسان نیست

فرض کن مرگ انسان در زندان هم مرگ نیست

فرض کن یک كودكی هم در ایران هرگز زاده نشد!

فرض کن ایران، گورستان بود از روز نخست

در گورستانی سوت و کور

گرچه آدم زنده است

 

در میان انسانهائي با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ آزادی، آزادگیست

گفتگو از مرگ انسان، انسانیت است!

گرچه آدم زنده است

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:21  توسط فرزند ایران  |